Klyuchevskaya Sopka (Klyuchevskoi) Volcano with lava flow, Kamchatka, Russia – October 31st, 2020

Klyuchevskaya Sopka (Klyuchevskoi) Volcano with lava flow, Kamchatka, Russia - October 31st, 2020 Copernicus/Pierre Markuse